Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Hóa học;

 - Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Hóa học;

 - Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Hóa học;

 - Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Hóa học;

 - Phối hợp với các Khoa Vật lý, Toán, Sinh học, Địa lý thực hiện chương trình và phát triển chương trình liên thông, tích hợp nhóm ngành khoa học tự nhiên;

 - Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Hóa học;

 - Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa học; phát triển năng lực giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh về nghiên cứu khoa học;

 - Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Hóa học;

 - Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

 - Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Hóa học;

 - Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học.

 - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.